ให้บริการสลับทะเบียนรถ รับซื้อทะเบียน ดูดวงทะเบียนรถ โดยกูรูผู้รู้เรื่องทะเบียนรถอย่างแท้จริง

ต้องการ สลับทะเบียนรถ เปลี่ยนเลขทะเบียน ได้เลขทะเบียนที่ต้องการเลย ในราคาไม่แพง ได้เลขทะเบียนที่จำง่าย สวย และช่วยเสริมดวง แวะมาหาเรา ยินดีให้บริการ

สลับทะเบียนรถ คือการเปลี่ยนป้ายทะเบียนระหว่าง รถ 2 คัน สลับกัน

โดยรถจะต้องจดทะเบียนแล้ว ในเขตพื้นที่เดียวกัน เพราะ แต่ละสำนักงานขนส่งจะมีข้อมูลของเลขทะเบียนเท่านั้น

และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เดียวกัน หรือ ต่างผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็ได้

หากต้องการดำเนินการขอสลับป้ายทะเบียนรถต่างพื้นที่ให้ต้องดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายๆไป การดำเนินการทางด้านทะเบียน ภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปี) และสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ลิงค์สำหรับการดาวโหลดเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ กรมขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/th/e-form

ขั้นตอนการยื่นสลับป้าย
 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)
 4. กรอกเอกสารใน ใบคำขอ (อื่นๆ)
 5. ระบุเพื่อขอทำการสลับป้ายทะเบียนรถ จากหมายเลขทะเบียน…………….. …
 6. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
 7. ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก

เอกสารและหลักฐาน

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 2. บัตรประจำประชาชน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ของเจ้าของรถ
 3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 5. แผ่นป้ายทะเบียนเดิม (กรณีสลับแผ่นป้ายทะเบียนในจังหวัดเดียวกันแต่คนละเขตพื้นที่)

อัตราค่าธรรมเนียม

 •  ค่าธรรมเนียมการขอสลับป้ายทะเบียนรถ 500 บาท ( ค่าธรรมเนียม 1500 บาท สำหรับป้ายประมูล)
 •  ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายละ 100 บาท (กรณีขอแผ่นป้ายใหม่)
 •  ค่าคำขออื่น ๆ 75 บาท (ค่าใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 20 บาท, ค่าแก้ไขรายการในสมุดคู่มือจดทะเบียน 50 บาท,ค่าคำขอ 5 บาท)

การสลับทะเบียน

 1. เลขประมูลสลับได้ตลอด
 2. เจ้าของรถคนเดียวกันทั้ง 2 คัน 3 คัน (กี่คันก็ตามไม่ต้องรอ1ปีสลับได้ตลอด)
 3. การรับโอนรถ (ซื้อรถมือ2)หากเจ้าของเก่าเคยสลับมาไม่ถึง1ปี ผู้รับโอนคนใหม่ สามารถขอสลับได้ทันทีไม่ต้องรอ 1 ปี (ข้อมูล 2563 หรือ จะมีการเปลี่ยนแปลงจาก กรมขนส่งทางบก)

เราให้บริการดำเนินการทางเอกสาร เดินเรื่อง ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อ สลับทะเบียนรถ จองทะเบียนรถ ออนไลน์

เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วให้แก่ลูกค้า ให้บริการอย่างมืออาชีพ แจ้งค่าใช้จ่ายอย่างเปิดเผย สอบถามรายละเอียด ได้ทุกช่องทางที่สะดวก

บริการสลับทะเบียนอย่างถูกต้อง

 

Hits: 401